International Foundation Program

本校招收外籍生,除宣傳推廣及協助學生辦理來臺相關必要程序外,未委由校外機構、法人、團體或個人辦理招生。

Concerning international student recruitment, we do not grant authority to any external institution, legal entity, organization, or individual to conduct the student recruitment, except for the promotion and the assistance with necessary student entry procedure.

เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เราไม่ได้ให้อำนาจแก่สถาบันภายนอก นิติบุคคล องค์กร หรือบุคคลใดๆ ในการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ยกเว้นการเลื่อนตำแหน่งและความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการรับนักศึกษาที่จำเป็น

Nhà trường tuyển sinh sinh viên nước ngoài, ngoại trừ công khai, tuyên truyền và hỗ trợ sinh viên làm các thủ tục cần thiết để đến Đài Loan, và không ủy thác cho các tổ chức, pháp nhân, nhóm hoặc cá nhân bên ngoài xử lý việc tuyển sinh.