International Foundation Program

 ●本校招收外籍生,除宣傳推廣及協助學生辦理來臺相關必要程序外,
   未委由校外機構、法人、團體或個人辦理招生。

 ●Concerning international student recruitment,
    we do not grant authority to any external institution,
    legal entity, organization, or individual to conduct the student recruitment,
    except for the promotion and the assistance with necessary student entry procedure

 

 ●Nhà trường tuyển sinh sinh viên nước ngoài, ngoại trừ công khai,
    tuyên truyền và hỗ trợ sinh viên làm các thủ tục cần thiết để đến Đài Loan,
    và không ủy thác cho các tổ chức, pháp nhân,
    nhóm hoặc cá nhân bên ngoài xử lý việc tuyển sinh.

当校は外国人学生を募集しており、広報活動や関連手続きのサポートを行っていますが、
   外部機関、法人、団体、個人に募集業務は委託していません。